Buurt Comite Prins Maurits Kazerne

Het oude kazerne terrein wordt steeds meer omgevormd tot een woonwijk. 

Op een aantal vlakken is er echter nog een hele ontwikkeling gaande wat mogelijk invloed heeft op de levenssfeer in de wijk.

De gemeente Ede heeft echter in het verleden al veel vast gelegd in ontwikkelingsplannen zodat de huidige bewoners middels belangen verenigingen een beperkte invloed kunnen uitoefenen.

De wijk Prins Maurits Kazerne valt onder Ede -Oost waar de ABEO actief is.  Deze Algemene Belangenvereniging Ede Oost, zet zich in om de belangen te behartigen van de mensen die in Ede-Oost wonen. De bestuursleden en de buurcontacten, willen gesprekspartner en aanspreekpunt zijn voor de bewoners, de gemeenteraad, het college van B&W van Ede en andere belanghebbenden.  

Met een afgevaardigde van de ABEO als adviseur is er in de wijk een Buurtcomite opgericht om de belangen van de wijk meer onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Dit comite met daaronder een 5-tal werkgroepen op het gebied van Groen, Buurtactiviteiten, Speelvoorzieningen, Verkeer en Veiligheid en Zwerfafval is samengesteld uit bewoners uit de wijk. Deze werkgroepen werken allen op hun werk gebied voorstellen en aanpassingen uit ism derden en toetsen dit in de wijk via een mailing-lijst van 220 geabonneerden.

 

Contact opnemen met het buurtcomite kunt u via het mailadres

buurtcomite.prinsmauritskazerne@gmail.com 

 

Info over dit comite vindt u op de site : 

Buurtcomité Prins Maurtiskazerne (buurtcomiteprinsmauritskazerne.nl) 

 

Wilt u een indicatie van de wijk, bekijk hier dan onze foto collage: 

Link naar collage Prins Maurits Kazerne

Buurt info App

Er is een info App voor de buurt Prins Maurits Kazerne.

U kunt snel zien of er nieuws is over onze buurt, u vindt er snel een weg naar de gemeente en langzamerhand vullen we de App met info over de bedrijven in onze buurt.

Via de QR code of de link opent u de App in uw browser en via het menu in het browserscherm zet u hem in het begin scherm.

Dit is de link naar de App: https://numerous-look-3581.glideapp.io/ 

Wat gebeurt er in de wijk "Prins Maurits Kazerne"

U woont op een voormalig kazerneterrein waar de komende jaren gebouwd wordt. Een wijk in opbouw waarin gewoond en gebouwd wordt naast elkaar. Dat is voor u niet altijd gemakkelijk. De gemeente probeeert waar mogelijk rekening te houden met deze (tijdelijke, maar wel langdurige) situatie. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u, afhankelijk van het onderwerp van de melding, met een van de onderstaande instanties of personen contact opnemen.

 • Acuut bedreigende en gevaarlijke situaties: Regionale politie 0900-8844.
 • Onveilige situaties of geluidsoverlast op/vanuit bouwlocaties:
  • De Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) via 088-1169900.
  • Tijdens kantooruren kunt u ook terecht bij de directievoerders kazerneterreinen via het centrale nummer van gemeente Ede 14 0318 :
   • Simon Stevin kazerne, Elias Beeckman kazerne en Prins Maurits kazerne (Maurits Noord): Victor Waterreus
   • WFC (Maurits Zuid): Raimond Simons
 • Overlast die niet gerelateerd is aan bouwactiviteiten (bijvoorbeeld vandalisme, geluidsoverlast): Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving"
 • Onveilige situaties op openbare wegen.
  • Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de directievoerders kazerneterreinen.
  • Buiten kantooruren kunt u terecht bij: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Fout parkeerders op openbare wegen: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Melding illegale lozingen en stort: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Klachten over (onderhoud) openbare voorzieningen, of meldingen over bijvoorbeeld takbreuk en schade aan bomen in de openbare ruimte:
 • Meldingen tijdens werktijden bij directievoerders kazerneterreinen of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Inrichtingsplan Prins Maurits Kazerne

Prins Maurits Kazerne is een unieke wijk waarin monumentale gebouwen en nieuwbouw naast elkaar bestaan. Dit vraagt ook om een uniek inrichtingsplan. De geschiedenis van het gebied geeft volop inspiratie voor de inrichting van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar een dressuurbak op het Drafveld. Maar ook het hergebruik van bestrating die eerder ook al rondom de kazernegebouwen lag. Verder is de gedeelde ruimte tussen de voormalige stallen en de Van Essen- en Arthur Koolkazerne, de zogenaamde ‘shared space’, een belangrijk onderdeel van het plan.

Inrichtingsplan_openbare_ruimte_Maurits_Noord

Voortgang uitvoering

Tijdelijke maatregel Bergansiuslaan

Op dinsdag 22 juni is een verkeersbesluit gepubliceerd die de tijdelijke afsluiting van de Bergansiuslaan voor doorgaand verkeer regelt. De Bergansiuslaan is al sinds de opening van het kruispunt Klinkenbergerweg - WFC afgesloten. Met dit besluit wordt dit nu ook formeel geregeld.

De Bergansiuslaan is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer omdat we verwachtten dat deze weg deze anders een sluiproute voor verkeer vanaf de Klinkenbergerweg naar de N224 zou kunnen worden. Zo zouden de verkeerslichten op het kruispunt Klinkenbergerweg - Eikenlaan namelijk kunnen worden gemeden. De wijk Maurits-Noord is nog volop in aanbouw en momenteel niet berekend op zo’n ‘doorgaande’ verkeersstroom via de Bergansiuslaan. Uit veiligheidsoogpunt hebben we als gemeente deze weg daarom tijdelijk af laten sluiten.

Totdat de Parklaan aan de noordzijde is aangelegd

De afsluiting van de Bergansiuslaan duurt totdat de Parklaan aan de noordzijde is aangelegd. Vanaf dan is er namelijk via de Parklaan een directe route naar de N224 beschikbaar. Dan is een sluiproute via de Bergansiuslaan niet meer aanlokkelijk. Mogelijk wordt de afsluiting tussendoor wel tijdelijk opgeheven, als dit nodig blijkt te zijn voor de aanleg van de Parklaan.

Voorkeur voor afsluiting noordzijde

De afsluiting heeft vooral impact op de route die bewoners van appartementencomplex de Kolonel moeten nemen naar hun woning. Daarom is hen reeds in 2019 gevraagd of zij een voorkeur voor een noordelijke of zuidelijke afsluiting van de Bergansiuslaan hadden. Hun voorkeur was om via het nieuwe kruispunt Klinkenbergerweg - WFC naar hun woning te kunnen rijden. Daarom is de afsluiting aan de noordzijde van de Bergansiuslaan geplaatst.

De verwachting is dat de Bergansiuslaan eind 2022 woonrijp is.

Fase 4 Maurits Noord: Datum van uitvoering is onbekend.

De vierde en laatste fase betreft de aanleg van het overige openbaar gebied. Dit betreft de volgende gebieden:

 • Bergansiuslaan ten oosten van de Bergansiuskazerne;
 • Het gebied ten zuiden van het sociaal pension, ook wel het Van Essenkwartier genoemd;
 • De oostzijde van de Nieuwe kazernelaan;
 • Het oostelijke en noordelijke gedeelte van de Verbindelaarsweg;
 • De oostzijde van de Kolonel (locatie bouwdepot/ketenterrein);

 

Actuele status vindt u op de site:

https://www.kazerneterreineninede.nl/nieuwsoverzicht/aanleg-openbaar-gebied-maurits-noord/ 

Het Bospark

Het Bospark wordt een park met wandelpaden, een fietspad en speeltoestellen. Het gebied ten zuiden van de Prins Maurits Kazerne (de voormalige Heidebrouwerij) bestaat op dit moment al uit een bos. Dat maken we dus een stuk toegankelijker. Het Bospark wordt omkaderd door de toekomstige Parklaan, de Bergansiuslaan en de Kazernelaan.

Uitkomsten enquête

Eind vorig jaar is er in samenwerking met het buurtcomité Maurits Noord een enquête in de wijk gehouden voor het bepalen van de speeltoestellen. De uitkomsten hebben we in het plan opgenomen.

Een deel van de speelplaats Bospark ingebruik

Achter de voormalige portiersloge van de Prins Maurits Kazerne is het eerste deel van het Bospark opgeleverd. Vanaf nu kunnen kinderen in de nieuwe speeltuin in het Bospark spelen. In een deel van de speeltuin staan hekken waar nog niet gespeeld mag worden. In een deel van het Bospark zit namelijk vervuiling in de grond. Ook groeit daar de Japanse Duizendknoop. De komende tijd wordt de grond schoongemaakt en de Japanse Duizendknoop verwijderd. De hekken zorgen ervoor dat kinderen al wel veilig kunnen spelen in de nieuwe speeltuin. Als de grond schoon is en de Japanse Duizendknoop is verwijderd, plaatsen we de rest van de speeltoestellen en worden paden aangelegd. De hekken worden dan ook verwijderd.

Locatie fietspad

Bij het bepalen van de locaties van de speelplekken en de wandelpaden hebben we rekening gehouden met de bestaande bomen. Wanneer de wandelpaden in het Bospark gereed zijn is het mogelijk om een geheel rondje rondom de Prins Maurits Kazerne te wandelen. Om te bepalen waar precies het fietspad komt doen we een vervolgonderzoek. Doel is om zo veel mogelijk bomen te sparen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het definitieve fietspad tracé A of B gaan volgen.

Definitief ontwerp bekijken

Bospark_Prins_Maurits_kazerne

Hier vindt u het plan voor het Bospark.

Behoud Markering ingang Prins Maurits Kazerne

Onderdeel van het Bospark wordt de metalen constructie met de naam van de kazerne en dan nu onze buurt.

De gemeente Ede streeft er naar om deze constructie te plaatsen bij de ingang van het fietspad van het Bospark.