Wat gebeurt er op Maurits Noord

U woont op een voormalig kazerneterrein waar de komende jaren gebouwd wordt. Een wijk in opbouw waarin gewoond en gebouwd wordt naast elkaar. Dat is voor u niet altijd gemakkelijk. De gemeente probeeert waar mogelijk rekening te houden met deze (tijdelijke, maar wel langdurige) situatie. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u, afhankelijk van het onderwerp van de melding, met een van de onderstaande instanties of personen contact opnemen.

 • Acuut bedreigende en gevaarlijke situaties: Regionale politie 0900-8844.
 • Onveilige situaties of geluidsoverlast op/vanuit bouwlocaties:
  • De Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) via 088-1169900.
  • Tijdens kantooruren kunt u ook terecht bij de directievoerders kazerneterreinen via het centrale nummer van gemeente Ede 14 0318 :
   • Simon Stevin kazerne, Elias Beeckman kazerne en Prins Maurits kazerne (Maurits Noord): Victor Waterreus
   • WFC (Maurits Zuid): Raimond Simons
 • Overlast die niet gerelateerd is aan bouwactiviteiten (bijvoorbeeld vandalisme, geluidsoverlast): Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving"
 • Onveilige situaties op openbare wegen.
  • Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de directievoerders kazerneterreinen.
  • Buiten kantooruren kunt u terecht bij: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Fout parkeerders op openbare wegen: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Melding illegale lozingen en stort: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
 • Klachten over (onderhoud) openbare voorzieningen, of meldingen over bijvoorbeeld takbreuk en schade aan bomen in de openbare ruimte:
 • Meldingen tijdens werktijden bij directievoerders kazerneterreinen of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Inrichtingsplan Maurits Noord

Maurits Noord is een unieke wijk waarin monumentale gebouwen en nieuwbouw naast elkaar bestaan. Dit vraagt ook om een uniek inrichtingsplan. De geschiedenis van het gebied geeft volop inspiratie voor de inrichting van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan verwijzingen naar een dressuurbak op het Drafveld. Maar ook het hergebruik van bestrating die eerder ook al rondom de kazernegebouwen lag. Verder is de gedeelde ruimte tussen de voormalige stallen en de Van Essen- en Arthur Koolkazerne, de zogenaamde ‘shared space’, een belangrijk onderdeel van het plan.

Inrichtingsplan_openbare_ruimte_Maurits_Noord

Voortgang

Prins Maurits Kazerne

Op de Prins Maurits Kazerne is ook gestart met de definitieve inrichting van het Drafveld. Dit zal de komende maand worden afgerond. Het gebied rond de Kolonel wordt in het eerste kwartaal van 2021 aangepakt door het aanplanten van groen en het aanleggen van de definitieve betonpaden.

Doordat er op de Prins Maurits Kazerne nog diverse bouwactiviteiten plaatsvinden wordt het gebied in verschillende fases woonrijp gemaakt. Nu het gebied rond Maurits Noord 8, bij La Cour Cantina, opgeleverd is, zijn we gestart met het woonrijp maken van dit gebied en vanaf mei 2020 starten we met fase 3. In deze fase zal ook de Shared Space definitief worden ingericht

Fase 3 Maurits Noord: Realisatie 1 feb 2021 – 31 dec 2021


In de derde fase leggen we zowel de bestrating en de verlichting als de beplanting aan in het volgende gebied:

 • Het gedeelte van de Verbindelaarsweg ten noorden van stal 22 (ambachtskwartier) en stal 23 (kinderdagverblijf);
 • Het gebied ten zuiden van de stallen, ook wel het Arthur Koolkwartier genoemd;
 • Het gebied ten zuiden van het drafveld, ook wel het Bergansiuskwartier genoemd;
 • Het gebied ten oosten en zuiden van de Arthur Kool kazerne, dit betreft de Verbindelaarsweg;
 • Het gebied rondom La Cour Cantina en de Bergansiuskazerne, met uitzondering van de Bergansiuslaan.

Fase 4 Maurits Noord: Datum van uitvoering is onbekend.

De vierde en laatste fase betreft de aanleg van het overige openbaar gebied. Dit betreft de volgende gebieden:

 • Bergansiuslaan ten oosten van de Bergansiuskazerne;
 • Het gebied ten zuiden van het sociaal pension, ook wel het Van Essenkwartier genoemd;
 • De oostzijde van de Nieuwe kazernelaan;
 • Het oostelijke en noordelijke gedeelte van de Verbindelaarsweg;
 • De oostzijde van de Kolonel (locatie bouwdepot/ketenterrein);

 

Actuele status vindt u op de site:

https://www.kazerneterreineninede.nl/nieuwsoverzicht/aanleg-openbaar-gebied-maurits-noord/ 

Het Bospark

Het Bospark wordt een park met wandelpaden, een fietspad en speeltoestellen. Het gebied ten zuiden van de Prins Maurits Kazerne (de voormalige Heidebrouwerij) bestaat op dit moment al uit een bos. Dat maken we dus een stuk toegankelijker. Het Bospark wordt omkaderd door de toekomstige Parklaan, de Bergansiuslaan en de Kazernelaan.

Uitkomsten enquête

Eind vorig jaar is er in samenwerking met het buurtcomité Maurits Noord een enquête in de wijk gehouden voor het bepalen van de speeltoestellen. De uitkomsten hebben we in het plan opgenomen.

Locatie fietspad

Bij het bepalen van de locaties van de speelplekken en de wandelpaden houden we rekening gehouden met de bestaande bomen. Wanneer de wandelpaden in het Bospark gereed zijn is het mogelijk om een geheel rondje rondom de Prins Maurits Kazerne te wandelen. Om te bepalen waar precies het fietspad komt doen we een vervolgonderzoek. Doel is om zo veel mogelijk bomen te sparen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het definitieve fietspad tracé A of B gaan volgen.

Poortwachtershuisje

Gebouw 120, het voormalige poortwachtershuisje, krijgt een nieuwe functie. We kijken naar een creatieve invulling. De ruimte rondom gebouw 120 wordt een ontmoetingsruimte.

Definitief ontwerp bekijken

Bospark_Prins_Maurits_kazerne

Hier vindt u het plan voor het Bospark.

Details over het groen om De Kolonel

Groenplan

Het groenplan rond de Kolonel bestaat eigenlijk uit 3 verschillende delen, namelijk het gedeelte wat direct bij het gebied rond de Parklaan hoort, het gedeelte tussen de Parklaan en het appartementencomplex, en het gedeelte ten westen van het complex (wat buiten de direct invloedssfeer van het nu aangelegde deel van de Parklaan ligt). Qua groenplan kan ik je momenteel alleen wat zeggen over de gedeelten die de Parklaan raken. Kanttekening vooraf: er is nog geen eenduidige overzichtstekening van het hele gebied, omdat er binnen de Parklaan wat wijzigingen zijn geweest die pas na oplevering als revisietekening richting het project Maurits Noord gaan. Ik kan je hieronder dus gefaseerd uitleggen wat er staat te gebeuren.

Op de tekening 20200131 - Inrichting Maurits Noord Kolonel CN.pdf zie je het groen zoals dat gepland is tussen de Parklaan en Kolonel. Waarbij 2 wijzigingen niet zijn opgenomen, die ik in een schetsje hieronder heb proberen aan te geven in blauw;

- De twee grondwallen zijn iets verlengd in de praktijk, deze zullen ook beplant worden

- De laanbeplanting langs de Bergansiuslaan is wat aangepast, omdat we 3 bomen moesten verplanten die van de Klinkenbergerweg kwamen. Dit zijn geen Eiken, en deze zijn dus als enige al geplant. (bomen met blauw kruis)

 Op de tekening 20200929 - Bestekstekening Maurits Noord Kolonel.pdf zie je een wat meer technisch benadering, van een wat groter gebied rond de Kolonel. Met de legenda kun je zien wat er bv. in de heesterbeplanting en bosplantsoen is opgenomen qua soorten. Van het gedeelte ten westen van de Kolonel heb ik op dit moment geen groenplan voor je helaas.

20200929 - Bestekstekening Maurits Noord Kolonel

20200131 - Inrichting Maurits Noord Kolonel CN